info@nuclear.hosting

Registrácia účtu | Control Panel | System Status | Nástroje

Všeobecné zásady ochrany osobných údajov

Zaručujeme, že spracovanie osobných údajov zabezpečujeme štandardnými postupmi a technológiami. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov pravidelne kontrolujeme prípadné slabé miesta a zároveň vyhodnocujeme incidenty a používanie takých bezpečnostných opatrení, ktoré možno odôvodnene požadovať, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu k spracovávaným údajom. Prijaté bezpečnostné opatrenia pravidelne aktualizujeme.

Prevádzkovateľ

Spoločnosť All2U services s.r.o., IČO: 52500471, sídlo: Karpatské námestie 10A, Bratislava – Rača, 831 06, Slovenská republika (ďalej aj „Prevádzkovateľ“) je prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých táto spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje ako osobné údaje dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä nariadením GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov, transparentne a korektne, pričom v maximálnej miere dbá na súkromie dotknutých osôb a na ochranu osobných údajov, ktoré spracúva.

Dôvody spracovania osobných údajov

Spracúvanie získaných a poskytnutých osobných údajov je nevyhnutnou súčasťou činnosti Prevádzkovateľa. Bez spracúvania osobných údajov by svojim klientom, potenciálnym klientom, obchodným partnerom, ani ostatným dotknutým osobám nemohol poskytnúť svoje služby v požadovanom rozsahu a kvalite.

Základ pre spracovanie osobných údajov

Súčasná právna úprava umožňuje spracúvať osobné údaje na základe viacerých právnych základov, pričom k spracúvaniu osobných údajov môže dochádzať aj bez súhlasu dotknutej osoby.

Ak neexistuje iný právny základ spracúvania osobných údajov, osobné údaje budú spracúvané iba na základe a v rozsahu súhlasu dotknutej osoby.

Poskytovanie údajov

Osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom môžu byť spracúvané aj tretími osobami, za predpokladu, že tak rozhodne Prevádzkovateľ, alebo mu povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z právneho poriadku Slovenskej republiky.

V prípadoch keď je voľba príjemcu osobných údajov na Prevádzkovateľovi, ten pri výbere týchto partnerov vždy dbá na to, aby bol zaručený vysoký štandard ochrany osobných údajov dotknutej osoby.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť spracúvané v krajinách Európskej únie a krajinách, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Prenos osobných údajov môže nastať len do tretích krajín, ktorých právny režim považuje Európska komisia za zabezpečujúci adekvátnu úroveň ochrany osobných údajov.

Príjemcov osobných údajov spracúvaných Prevádzkovateľom možno rozdeliť do nasledujúcich kategórií:

 • obchodní partneri zabezpečujúci fyzický a programový servis informačných technológií Prevádzkovateľa, najmä informačných systémov, počítačových programov a serverov, potrebných pre výkon podnikateľskej činnosti Prevádzkovateľa,
 • obchodní partneri zabezpečujúci služby v oblasti reklamy a marketingu Prevádzkovateľa,
 • obchodní partneri zabezpečujúci plnenie povinností Prevádzkovateľa v oblasti právnych služieb, personalistiky, daní, auditu a účtovníctva,
 • registračné autority pri výkone podnikateľskej činnosti Prevádzkovateľa,
 • orgány verejnej správy, v prípadoch keď Prevádzkovateľovi vyplýva povinnosť poskytnúť osobné údaje zo všeobecne záväzného právneho predpisu alebo rozhodnutia orgánu verejnej správy (najmä súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútori).

Zabezpečenie osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje manuálne alebo za využitia elektronických informačných systémov. Prevádzkovateľ prijal všetky potrebné opatrenia nielen technického alebo aj personálneho a kontrolného charakteru, aby úroveň ochrany osobných údajov bola čo najvyššia.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

 • požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,
 • na opravu, vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
 • na prenosnosť osobných údajov,
 • podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
 • svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.

Otázky súvisiace s ochranou osobných údajov môže dotknutá osoba zaslať emailom na adresu: info@nuclearhosting.sk alebo poštou na adresu sídla Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva dotknutej osoby.

Cookies

Používaním webu udeľujete informatívny súhlas s využitím cookies pomocou lišty v dolnej časti prehliadača (podľa európskej smernice č. 2002/58 / ES o spracovaní osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií, resp. podľa jej novelizácie smernicou č. 2009/136 / ES), alebo používaním webu. Podľa smernice ide najmä o využívaní cookies (tzv. „Session cookies“).

Čo sú to „cookies“

„Cookies“ sú dátové textové súbory používané ako jedinečné identifikátory v komunikácii aplikácií s Vašim webovým prehliadačom, ktoré webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Súbor cookie obsahuje anonymné informácie. Cookies využíva pre svoju činnosť úplná väčšina webových stránok.

Súbory cookies môžu byť nastavené webovými stránkami, ktoré navštevujete („naše cookies“), alebo môžu byť nastavené organizáciou, ktorá nie je vlastníkom webových stránok, ktoré si prezeráte („cookies tretej strany“). Napríklad môžu byť nastavené inými webovými stránkami, ktoré spúšťajú obsah na stránke, ktorú si prezeráte, alebo nezávislou analytickou spoločnosťou. Webové stránky môžu používať reklamnej siete tretej osoby na poskytovanie cielenej reklamy. Tieto cookies môžu mať možnosť sledovať vaše prehliadanie rôznych stránok.

Ako používame súbory cookies?

Súbory cookies používame na zlepšenie používateľských skúseností s webom tak, že webovým stránkam umožňujeme, aby identifikovali Váš prehliadač, buď po dobu trvania vašej návštevy (za použitia relačných cookies), alebo pre opakované návštevy (za použitia trvalých cookies).

Naše webové stránky taktiež používajú cookies pre behaviorálnu reklamu, čo nám umožňuje upraviť našu reklamu na internete a zabezpečiť jej relevantnosť, a to na základe oblastí a stránok, ktoré na našej webovej stránke prezeráte a geografického umiestnenia vašej adresy IP. Tieto cookies sú umiestnené reklamnými sieťami tretích strán s naším súhlasom. Používame taktiež cookies určené ku zberu a generovaniu anonymných štatistických a diagnostických údajov (napr. Google Analytics) o používaní webu.

Ako kontrolovať cookies?

Súbory cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia, súhlas s umiestnením súborov cookies je dobrovoľný – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Aké cookies používame?

Typ Názov Poskytovateľ
nevyhnutné pre chod webu Cookie Lišta All2U services s.r.o.
nevyhnutné pre chod webu Promotion Popup Widhet All2U services s.r.o.
nevyhnutné pre chod webu Mena All2U services s.r.o.
nevyhnutné pre chod webu Interný provízny systém All2U services s.r.o.
nevyhnutné pre chod webu Uloženie jazyka All2U services s.r.o.
analytika Google Analytics Google Inc.
social Facebook Facebook Ireland Ltd
remarketing Google AdWords Google Inc.
remarketing Facebook Pixel Facebook Ireland Ltd
analytika The Webhosting Dir TheWebHostindDir.com

Nastavenie cookies

[cookie-control]

Zaujala Vás naša ponuka webhostingu?