info@nuclear.hosting

Registrácia účtu | Control Panel | System Status | Nástroje

Antispamová Politika

SPAM

Antispamová politika
E-Mail Marketing

Venujte pozornosť našim zásadám prevencie nevyžiadanej pošty a odporúčaniam pre hromadné e-maily, aby ste dosiahli najlepšie výsledky doručiteľnosti a vyhli sa riziku rozosielania a distribúcie nevyžiadanej pošty.

Hromadné emaily zaslané klientom

Hromadné zasielanie „vyžiadaných“ e-mailov štandardne podporujeme a ponúkame spoľahlivé a výkonné prostredie pre ich doručenie. Mnoho našich klientov efektívne komunikuje s desiatkami tisíc zákazníkov.

 • Newslettery
 • Súťaže
 • Informačný servis (kurzy/školenia, stav tovaru, objednávky, atď.)
 • Ponuka služieb
 • Strážne psy
 • a ďalšie legitímne správy e-mail marketingu

Nepovoľujeme však posielať SPAM!

Čo je to SPAM?

SPAM je nevyžiadaná a obťažujúca správa, ktorá sa najčastejšie odosiela hromadne za účelom oslovenia, predloženia ponuky, propagácie značky alebo názoru a tiež k podvodom, šíreniu vírusov apod. SPAM môže mať podobu e-mailov, príspevkov na diskusných fórach, online komentárov atď.

Prečo sa bránime SPAMu?

SPAM je globálny problém ktorý obťažuje a ohrozuje príjemcu, preťažuje siete poskytovateľov, zhoršuje komunikáciu a sposobuje škody.

 • Chránime našu sieť a IP adresy pred penalizáciou a blokovaním inými poskytovateľmi e-mailových služieb (napr. Google, Yahoo atď.).
 • Zaisťujeme spoľahlivé a rýchle spracovanie a odoslanie legitímnych e-mailov od našich klientov.
 • Obmedzujeme možnosť spamovania zo stránok stránok a počítačov našich klientov.
Prečo sa bránime SPAMu

Obchodné alebo reklamné e-maily

Obchodná komunikácia je každá forma komunikácie vrátane reklamy a povzbudzovania k návšteve webových stránok určených na priamu alebo nepriamu podporu predaju tovaru alebo služieb alebo obrazu podniku osoby, ktorá je podnikateľom alebo vykonáva regulovanú činnosť.

Čo je to obchodná správa?

 • Ponuka produktov, prezentácie, odkazy,…
 • Vyhlásenie výhier,…
 • Pozvánky na súťaže, stretnutia, večierky, …
 • Platené aj bezplatné ponuky konzultácií, školení, prezentácií, …
 • Odporúčania na vylepšenia alebo výsledky roznych testov…
 • PR články, …
 • Oznámenia aplikácií – vytvorenie účtu, zaslanie zabudnutého hesla, výzva na aktualizáciu údajov …
 • Blahoželania, PF, …
 • a ďalšie …
Čo je to obchodná správa

Posielanie hromadných obchodných alebo reklamných správ

Obchodnú správu možno zaslať v elektronickej podobe iba s predchádzajúcim súhlasom príjemcu.

Výnimkou je komunikácia s existujúcimi zákazníkmi. Napríklad s príjemcami, ktorých kontakt ste už dostali v súvislosti s predajom produktu alebo služby (pri predaji alebo predaji) a posielate oznámenie o svojich vlastných podobných produktoch alebo službách.

Zákon zakazuje zasielanie obchodných oznámení elektronicky, ak:

 • nie je jasne identifikovaná ako komerčná komunikácia,
 • skrýva alebo zatajuje totožnosť odosielateľa, ktorého meno je predmetom oznámenia,
 • sa odosiela bez platnej e-mailovej adresy, na ktorú by adresát mohol zaslať informáciu, že si neželá, aby dostával obchodné informácie aj naďalej, bezplatne alebo na vlastné náklady odosielateľa.
Zakázané hromadné obchodné e-maily

Zakúpené e-mailové databázy

Zákon takéto použitie zakazuje. Musíte získať súhlas príjemcov priamo vo vzťahu k odosielateľovi (tj vy) a známemu účelu, tj produktu alebo službe, ku ktorým musí príjemca dať informovaný súhlas.

Okrem prenosu súhlasu je problematická aj technická oblasť predávaných kontaktných databáz:

 • Predajca musí umožniť príjemcom kedykoľvek odvolať súhlas (tj aj po predaji databázy musí byť každý kontakt vylúčený zo všetkých databáz, ktoré sa už predali na žiadosť príjemcu).
 • Príjemca musí s istotou vedieť, komu udeľuje súhlas – ste schopní overiť, že pravidlá predajcu boli pre príjemcu jasné v čase získania súhlasu?
 • Viete o kontakte príjemcu dátumu, času a adresu URL, kde bol súhlas získaný?

Získanie súhlasu e-mailom

Túto formu zakazuje zákon, pretože samotné e-mailové oslovenia sú priamou alebo nepriamou podporou predaja a komerčnou komunikáciou.

Získanie súhlasu telefonicky, osobne, prostredníctvom letákov atď. nie je regulované a považuje sa za vhodný spôsob získania súhlasu (tj samotný príjemca prejavuje záujem o komunikáciu v elektronickej podobe).

Ako vyhodnocujeme SPAM

SPAM zvyčajne kontrolujeme, keď zistíme vysoký počet odoslaných e-mailov, a najmä keď dostaneme upozornenie na spam.

Ako spam vyhodnocujeme emaily:

 • ak zistíme nesúlad so zákonnými požiadavkami
 • ak nemôžete poskytnúť dôveryhodný dôkaz o súhlase príjemcu (nepotrebujete súhlas príjemcu, ak sa to týka vašich existujúcich zákazníkov a ak ponúkate svoje vlastné podobné produkty alebo služby)
 • akékoľvek iné kolektívne oznámenia, pri ktorých je možné jednoznačne odvodiť, že súhlas príjemcov nebol získaný, alebo že má obťažujúci charakter, súvisí s nefunkčným alebo neexistujúcim obsahom, alebo akýmkoľvek iným pokusom obchádza zákon.
 • akýkoľvek pokus zakryť totožnosť odosielateľa, servera atď. (napr. neexistujúca adresa, zmena hlavičiek atď.)
 • správy, ktoré obsahujú nebezpečný obsah alebo odkazujú naň (vírusy, phishing, iný malware atď.)
 • opakovane nedoručiteľné e-maily (nefunkčné e-mailové adresy by sa mali okamžite odstrániť zo zoznamu)

Dôsledky odoslania SPAMu

Ak uvažujete o zasielaní nevyžiadanej pošty, zvážte škodu, ktorú by ste mohli spôsobiť sebe alebo iným, a z toho vyplývajúce dôsledky právnej zodpovednosti.

 • Vaše vzťahy so zákazníkmi môžete natrvalo poškodiť
 • Môžete degradovať svoju vlastnú IP adresu
 • Môžete tiež degradovať svoju vlastnú doménu, z ktorej posielate všetku korešpondenciu (napr. klienti alebo poskytovatelia služieb budú označovať vašu doménu ako spam)
 • Možete poškodiť nás, ako poskytovateľa, napríklad zablokovaním rozsahu IP adries
 • Pokuty v rozsahu od stotisíc po milióny eur

Ako poskytovateľ si vyhradzujeme právo obmedziť alebo ukončiť poskytovanie služieb v prípade ich zneužitia na účely spamu v akejkoľvek podobe.

Ako správne odosielať hromadné e-maily

Ak chcete odosielať e-maily správne a minimalizovať riziko nevyžiadanej pošty, odporúčame vám dodržiavať niekoľko bodov:

Najskôr získajte súhlas príjemcu

 • Súhlas nepotrebujete, ak komunikujete s existujúcimi zákazníkmi alebo ak sa komunikácia týka vášho podnikania a produktov alebo služieb, ktoré sú podobné tým, ktoré predtým zákazník kúpil alebo o ktoré má záujem.
 • Súhlas príjemcu musí byť získaný vopred, musí byť informovaný a musí byť preukázateľne jasné, kto dal súhlas komu (pre vás) a na aký účel ho poskytol.

Dávkovanie e-mailov

 • Blokovanie SPAMov na prijímajúcich serveroch je zvyčajne vecou množstva odoslaných správ.
 • Rozdeľte svoje odosielanie na dlhšie časové obdobie. Nepokúšajte sa odoslať všetko čo najrýchlejšie, nechajte správy doručovať radšej pomalšie než vôbec.
 • Bezpečné dávkovanie je asi 1 000 e-mailov za hodinu, v závislosti od typu služby/členstva (pozrite si limity vášho členstva FUP). Ak si nie ste istí, alebo potrebujete poslať viac, neváhajte nás kontaktovať.

Technická presnosť a špecifikácia

Technické chyby sú jedným z hlavných dôvodov, prečo sú vaše správy blokované alebo zamietnuté rôznymi antispamovými filtrami, postupujte podľa týchto odporúčaní:

 • Vždy vyplňte správne údaje hlavičiek e-mailov, tj odosielateľa, predmet, príjemcu
 • Adresa odosielateľa (hlavička From) musí byť z domény, na ktorej je umiestnený odosielací skript
 • Použiť hlavičky hromadných správ – Precedence: Bulk a List- (List-ID, List-Unsubscribe atď.)
 • Pomer textu k obrázkom by mal byť vyvážený (e-maily obsahujúce iba obrázky sú často označované ako SPAM)
 • Zaistite správne kódovanie e-mailu
 • Použite elektronický podpis, ak je to možné
 • Vyhnite sa zlým slovám v predmete, ako je napr. Link, Share, Sale, Best atď.
 • Vyhnite sa písaniu VEĽKÝM PÍSMENOM
 • Nezačínajte email slovami „Dear …“, „Drahý …“, „Drahá …“
 • Použite SPF pre svoju doménu a podpíšte e-maily pomocou DKIM

Dodržiavanie právnych požiadaviek

 • Vždy jasne a zrozumiteľne označte, že ide o komerčnú správu (nezakrývajte správu nejasnými názvami).
 • Vždy uveďte odosielateľa / seba jasne a zrozumiteľne. Ak ste iba technický správca, nikdy neudávajte tretiu osobu, ani pri prezentácii jej produktov alebo služieb.
 • Vždy umožnite príjemcovi odvolať súhlas s doručením a ak ho odvolá, uistite sa, že ste správu náhodne neodoslali znova.
 • Zákon sa nevzťahuje na charitu a charitatívne práce, ale je vždy vhodné dodržiavať pravidlá rozosielania e-mailov.

Naše limity

Naše limity sa môžu líšiť v závislosti od vášho členstva a limitov FUP. Pre viac informácií kliknite sem, alebo navštívte našu Databázu znalostí.