info@nuclear.hosting

Registrácia účtu | Control Panel | System Status | Nástroje

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné podmienky poskytovania služieb webhostingu, registrácie domén a ďalších súvisiacich služieb (ďalej len „VOP“) spoločnosti All2U services s.r.o., IČO: 52500471, so sídlom: Karpatské námestie 10A, Bratislava – Rača, 831 06, Slovenská republika, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava III, odd.: Sro, vložka číslo: 139452/B

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Spoločnosť All2U services s.r.o., IČO: 52500471, so sídlom: Karpatské námestie 10A, Bratislava – Rača, 831 06, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka číslo: 139452/B (ďalej len „Poskytovateľ“) je poskytovateľom služieb webhostingu, elektronickej pošty, registrácie domén druhej úrovne, serverhousingu, virtuálnych serverov, prenájmu serverov a ďalších súvisiacich služieb (ďalej jednotlivo tiež len ako „Služba“ alebo spolu ako „Služby“) podľa predmetov podnikania zapísaných v obchodnom registri.
1.2 Predmetom VOP je úprava vzájomných práv a povinností Poskytovateľa a Užívateľa. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy uzatvorenej medzi Poskytovateľom a Užívateľom. Tieto VOP sa vzťahujú aj na práva a povinnosti Užívateľom určenej alebo poverenej tretej osoby konajúcej v mene a na účet Užívateľa v súvislosti so vzťahom medzi Poskytovateľom a Užívateľom podľa týchto VOP. Zmluvný vzťah založený na týchto obchodných podmienkach vzniká medzi Zmluvnými stranami okamihom odoslaní riadne vykonanej objednávky Užívateľom a riadia sa ustanovením Občianskeho zákonníka a nadväzujúcich predpisov.
1.3 Tieto VOP sa vzťahujú výlučne na poskytovanie tých Služieb Užívateľom, ktoré sú v nich uvedené a spolu so všetkými ostatnými písomnými zmluvnými dokumentmi a ústnymi dojednaniami, uzatvorenými medzi Poskytovateľom a Užívateľom v súvislosti s poskytovaním Služieb, vymedzujú obsah záväzkového vzťahu medzi Poskytovateľom a Užívateľom. Tieto VOP sa nevzťahujú na dodanie tovaru Poskytovateľom ako dodávateľom tretím osobám.
1.4 Zaplatením Ceny za objednanú Službu Užívateľ potvrdzuje, že sa oboznámil so znením týchto VOP.

2. Popis Služieb

2.1 Služba „Webhosting“ je služba, ktorá Užívateľovi umožňuje umiestniť a prevádzkovať domény spolu s priestorom na doménovom hostiteľskom serveri Poskytovateľa. Súčasťou služby „Webhosting“ je obvykle aj služba „Elektronická pošta“. Tieto služby sa môžu poskytovať i každá samostatne.
2.2 Služba „Elektronická pošta“ je služba spočívajúca v umožnení Užívateľovi vytvoriť určitý počet e-mailových schránok, aliasov, ako aj doménového koša, presmerovanie elektronickej pošty a prístup k elektronickej pošte prostredníctvom web rozhrania, protokolu POP3 a/alebo IMAP.
2.3 Službou „Registrácia domény“ druhej úrovne sa rozumie služba Poskytovateľa spočívajúca vo vykonaní úkonov smerujúcich k získaniu držby doménového mena druhej úrovne (ďalej len ako „doména“) pre Užívateľa a to ako:
a) registrácia domény v mene a na účet Užívateľa alebo
b) registrácia domény v mene a na účet Poskytovateľa s prednostným užívacím právom pre Užívateľa,
podľa príslušných aplikovateľných pravidiel a podmienok registračnej autority generickej alebo národnej internetovej domény prvej úrovne (ďalej len „správca domény“ a „pravidlá správcu domény“). Držbou domény sa rozumie oprávnená držba domény podľa pravidiel správcu domény. Prednostným užívacím právom pre Užívateľa k doméne sa rozumie právo užívať doménu na základe zmluvy (objednávky), uzatvorenej medzi Poskytovateľom a Užívateľom spôsobom podľa týchto VOP a pravidiel správcu domény, kde Poskytovateľ je držiteľom dojednanej domény a Užívateľ má prednostné právo, spočívajúce najmä v práve dávať Poskytovateľovi pokyny na nakladanie s doménou, prevádzkovať webové stránky na doméne, určiť smerovanie domény na menné servery, požiadať o prevod domény na Užívateľa alebo tretiu osobu a povinnosť platiť Poskytovateľovi odplatu za poskytnutie Služby. Prednostné užívacie právo pre Užívateľa k doméne môže Poskytovateľ zriadiť len v prípade, že to pripúšťajú pravidlá správcu domény.
2.4 „Ďalšími súvisiacimi službami“ sú najmä služby serverhousingu, prenájmu servera alebo prenájmu či prevádzkovania virtuálneho servera, presmerovanie domény, shell konto, administrácia Užívateľovi poskytovaných Služieb ako i ďalšie služby, ktoré Poskytovateľ poskytuje alebo bude poskytovať v budúcnosti v rámci predmetov svojho podnikania, zapísaných v obchodnom registri.
2.5 Poskytovateľ poskytuje Služby podľa svojich znalostí a technických možností, ako i technických možností jeho subdodávateľov v kvalite zodpovedajúcej všeobecne uznávaným požiadavkám na Služby a poskytovaným Užívateľom v obdobných právnych vzťahoch u iných poskytovateľov.

3. Definícia pojmov

3.1 Zmluva o poskytovaní služieb webhostingu, registrácie domén a ďalších súvisiacich služieb (ďalej len „Zmluva“) je štandardizovaná formulárová zmluva, na základe ktorej si Užívateľ objednáva Služby Poskytovateľa. Za Zmluvu sa považuje aj vyplnený a odoslaný formulár označený ako Objednávka s povinnosťou platby. Návrh Zmluvy (Objednávky) v podobe nevyplneného formulára je umiestnený a prístupný každému na webovej stránke Poskytovateľa a umožňuje zadanie údajov o Užívateľovi a Službách a ich záväzné objednanie u Poskytovateľa.
3.1.1 Zmluva o dielo, servisná zmluva, zmluva o poskytovaní individuálnych služieb alebo iná zmluva sa uzatvára medzi Poskytovateľom a Objednávateľom alebo Užívateľom osobitne v písomnej forme na dodanie diela alebo poskytnutie služby na základe individuálnych požiadaviek Objednávateľa alebo Užívateľa, a to najmä v prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje Zmluva o poskytovaní služieb webhostingu, registrácie domén a ďalších súvisiacich služieb. Na zmluvný vzťah, založený takouto zmluvou, sa primerane použijú ustanovenia týchto VOP, ak sa zmluvné strany výslovne písomne nedohodli inak. Pokiaľ sa v týchto VOP uvádza pojem „Zmluva“, myslí sa tým i zmluva, uzatvorená podľa tohto bodu VOP.
3.1.2 Individuálne dojednanie je osobitná dohoda o kvalitatívnych alebo kvantitatívnych parametroch poskytovania Služby a sankciách za ich nedodržanie; na uzatvorenie takéhoto dojednania nie je zo strany Užívateľa právny nárok. Individuálne dojednanie sa dňom jeho uzatvorenia stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, ku ktorej sa uzatvára, ako jeho príloha alebo dodatok.
3.2 VOP sú tieto Všeobecné podmienky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodli písomne inak.
3.3 Užívateľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom na základe Zmluvy (Objednávky).
3.4 Hostingová služba je poskytovanie služieb určených na prevádzku a zabezpečenie prevádzky internetových aplikácií a služieb súvisiacich s prevádzkou doménových mien prostredníctvom prostriedkov Poskytovateľa služby. Obsah a predmet služieb je definovaný aktuálnou ponukou Poskytovateľa zverejnenú na www prezentácií Poskytovateľa, alebo je predmetom Zmluvy medzi Poskytovateľom a a Užívateľom. Hostingová služba je poskytovaná na prevádzku konkrétneho doménového mena.
3.5 Internet je verejná dátová sieť, umožňujúca prenos dátovej komunikácie medzi koncovými bodmi siete alebo i iné formy komunikácie.
3.6 Neobmedzeným diskovým priestorom sa rozumie diskový priestor s kapacitou (maximálnou hranicou obsadenia) zodpovedajúcou bežnému užívateľskému štandardu pre konkrétny typ Užívateľa s prihliadnutím na možnosti Poskytovateľa alebo jeho subdodávateľov a zachovanie plynulosti prevádzky zariadení Poskytovateľa alebo jeho subdodávateľov. Na požiadanie môže Poskytovateľ zvýšiť diskovú kapacitu bez dodatočného navýšenia Ceny alebo s dodatočným navýšením Ceny s prihliadnutím na jeho možnosti a zachovanie plynulosti prevádzky zariadení Poskytovateľa alebo jeho subdodávateľov. Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť zvýšenie diskovej kapacity pre Užívateľa v prípade ohrozenia plynulej prevádzky zariadení Poskytovateľa alebo jeho subdodávateľov.
3.7 Server je počítač trvalo pripojený k sieti Internet, prostredníctvom ktorého prostriedkov je poskytovaná hostingová služba.
3.8 Neobmedzeným počtom e-mailových schránok sa rozumie počet e-mailových schránok zodpovedajúci bežnému užívateľskému štandardu pre konkrétny typ Užívateľa s prihliadnutím na možnosti Poskytovateľa alebo jeho subdodávateľov a zachovanie plynulosti prevádzky zariadení Poskytovateľa alebo jeho subdodávateľov. Na požiadanie Užívateľa môže Poskytovateľ zvýšiť maximálny počet e-mailových schránok bez dodatočného navýšenia Ceny alebo s dodatočným navýšením Ceny s prihliadnutím na jeho možnosti a zachovanie plynulosti prevádzky zariadení Poskytovateľa alebo jeho subdodávateľov. Poskytovateľ si v prípade ohrozenia plynulej prevádzky zariadení vyhradzuje právo odmietnuť opakované zvýšenie maximálneho počtu e-mailových schránok.
3.9 Neobmedzeným dátovým prenosom sa rozumie tok dát smerujúcich na doménu v držbe alebo užívaní Užívateľa zo siete Internet alebo z domény v držbe alebo užívaní Užívateľa smerom do siete Internet a tok dát v kapacite zodpovedajúci bežnému užívateľskému štandardu pre konkrétny typ Užívateľa s prihliadnutím na možnosti Poskytovateľa a zachovanie plynulosti prevádzky zariadení Poskytovateľa alebo jeho subdodávateľov.
3.10 Warezom sa rozumie nelegálne nadobudnutý alebo ponúkaný softvér alebo dátový súbor obsahujúci dielo chránené právnymi predpismi na ochranu duševného vlastníctva alebo priemyselného vlastníctva (napr. knihy, filmy, hudbu), nelegálne nadobudnuté alebo ponúkané prístupové práva na využitie softvéru či návody na nelegálne získanie softvéru alebo iných dát.
3.11 Cena je dojednaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena zmluvná a tvorí ju súčet cien všetkých jednotlivých úkonov poskytovaných v rámci Služby. Cena poskytovanej Služby je uvedená v Cenníku. Poskytovateľ môže na základe svojho rozhodnutia a za vopred stanovených a zverejnených podmienok poskytnúť časť Služby alebo Službu ako celok Užívateľovi, spĺňajúcemu tieto stanovené podmienky, bezplatne. K cene je účtovaná príslušná sadzba dane z pridanej hodnoty podľa zákonných ustanovení, platných v čase poskytnutia Služby.
3.12 Cenník je zoznam Cien za jednotlivé Služby poskytované Poskytovateľom, príplatky, bezplatné služby, podrobnosti o jednorazových, pravidelne sa opakujúcich a variabilných cenách, vrátane začiatku plynutia a ukončenia zúčtovacieho obdobia, spôsobu úhrady Ceny, údaj o tom, ako si Užívateľ môže vyžiadať informácie o prípadných zľavách z Ceny. Cenník je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, pokiaľ sa Služba neposkytuje podľa bodu 3.11 – bezplatne. Jednotlivé ceny v Cenníku sú vždy uvádzané bez DPH mernú jednotku a za príslušné časové obdobie.
3.13 Prenájom kapacitných, výpočtových a programových prostriedkov servera je zdieľaný prenájom hardvérových a softvérových prostriedkov servera Užívateľovi služby za účelom spracovania požiadaviek využívaných aplikácií. Miera možnosti využitia prostriedkov servera jedným Užívateľom v danom okamihu je limitovaná mierou využitia prostriedkov servera ostatnými Užívateľmi.
3.14 Prevádzkovanie internetovej aplikácie znamená prevádzku aplikácie (najmä www prezentácie) prostredníctvom prostriedkov servera v prospech Užívateľa a tretích strán. Pri prevádzke aplikácií je Užívateľom umožnené využívať programových prostriedkov servera poskytovaných v rámci Hostingovej služby (PHP, Databázy, …).
3.15 Doménové meno je menný názov poskytovaný správcom doménových mien určený pre identifikáciu na internete (ďalej len doména). Prevádzka doménového mena je služba správy a údržby NS záznamov prevádzkovanej domény.
3.16 Dňom riadneho zriadenia Služby je deň úhrady Ceny služieb Užívateľom. Doba dočasného zriadenie Služby za účelom otestovania je, ak nie je uvedené inak, doba odo dňa objednania Služby do dňa zriadenia Služby. Dňom predĺženia Služby na ďalšie obdobie je deň úhrady Ceny Služby na ďalšie obdobie Užívateľom. Dňom uskutočnenia zdaniteľného plnenia je deň riadneho zriadenia Služby alebo deň predĺženia služby.
3.17 „Komunita“ je združenie používateľov služieb Poskytovateľa. Komunita sa zhromažďuje väčšinou na webovom portáli https://community.nuclear.hosting. Komunita aktívne komunikuje so svojimi členmi, s Poskytovateľom, zaisťuje technickú podporu ostatných členov komunity, pomáha pri smerovaní ďalších operácií a rozvoja služieb Poskytovateľa.
3.18 Členstvo – Užívateľ sa stáva členom Komunity v okamihu Objednávky Služby Poskytovateľa a aktivácii registrácie Užívateľom. Členstvo zahrňuje Služby a Hostingové služby podľa špecifikácie Poskytovateľa na svojej webovej stránke. Členstvo zaniká dňom ukončenia Služby.

4. Uzavretie Zmluvy, Predmet Zmluvy

4.1 Každý záujemca o Služby má právo na uzavretie zmluvy s Poskytovateľom za podmienok, ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmito VOP.
4.2 Zmluva môže byť uzatvorená na diaľku vyplnením a odoslaním Objednávky prostredníctvom webovej stránky Poskytovateľa alebo písomne. Zmluva uzatvorená vyplnením a odoslaním Objednávky prostredníctvom webovej stránky Poskytovateľa nadobúda účinnosť až zaplatením prvej splátky ceny Služby na základe preddavkovej faktúry vystavenej Poskytovateľom, pokiaľ sa Služba neposkytuje bezplatne. V prípade poskytnutia bezplatnej Služby je zmluva uzatvorená okamihom doručenia jej akceptácie Poskytovateľom Užívateľovi, a to e-mailom alebo iným preukázateľným spôsobom alebo okamihom skutočného začatia poskytovania Služby.
4.3 Poskytovateľ je viazaný svojou ponukou vrátane Ceny do uplynutia lehoty splatnosti preddavkovej faktúry.
4.4 Minimálna doba, na ktorú je možné uzavretie Zmluvy na poskytnutie konkrétnej Služby, je uvedená pri jednotlivých Službách v Cenníku.
4.5 Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú VOP a Cenník.

5. Práva a povinnosti Poskytovateľa

5.1 Poskytovateľ umožní Užívateľovi využiť svoj server a programové vybavenie na prevádzku Hostingovej služby v rozsahu uvedenom v Zmluve. Server Poskytovateľa je umiestnený v housingovom centre tretej osoby ako subdodávateľa Poskytovateľa.
5.2 Poskytovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú prevádzku Hostingovej služby. Výnimku z tejto povinnosti tvoria skutočnosti, ktoré nie sú Poskytovateľom ovplyvniteľné a nemožno im predchádzať (napr. Zásah vyššej moci, havárie, výpadky verejných telekomunikačných sietí a pod.), alebo úkony potrebné na zabezpečenie chodu služieb Poskytovateľa (napr. Údržba hardware, aktualizácie softvéru a pod. ).
5.3 Poskytovateľ je povinný vykonávať nepretržitý monitoring funkčnosti a prevádzky na serveri a zaisťovať priebežne správu servera pre optimálnu prevádzku služby.
5.4 Poskytovateľ je povinný pravidelne aktualizovať programové vybavenie servera, a to z hľadiska funkčnosti aj bezpečnosti servera.
5.5 Poskytovateľ je povinný vykonávať opatrenia na zníženie alebo úplné odstránenie možných výpadkov v poskytovaní Služby.
5.6 Poskytovateľ je povinný vykonávať plánované preventívne odpojenie poskytovanej Služby s cieľom kontroly, údržby či výmeny hardvéru, prípadne nastavenia alebo aktualizácie programového vybavenia servera (ďalej len „odstávka Služby“).
5.7 Poskytovateľ je povinný vopred informovať o plánovanej odstávke Služby na svojej webovej stránke, prípadne e-mailom, prostredníctvom sociálnych sietí alebo inou vhodnou formou upovedomiť o tom dotknutých Užívateľov.
5.8 Poskytovateľ je povinný zabezpečovať službu pred narušením prevádzky 3. stranou či pred zneužitím služby zo strany Užívateľa v závislosti na charaktere poskytnutých programových prostriedkov. V prípade, že nastane situácia, kedy sa dostane do konfliktu riešenie bezpečnosti a rozsahu ponúkaných služieb, má prednosť bezpečnosť služby.
5.9 Registráciu doménového mena vykonáva Poskytovateľ na základe prijatia úhrady za doménové meno podľa podmienok a platného cenníka vystaveného na webovej stránke Poskytovateľa. Registráciu a úhradu registračného poplatku registrátorovi domény vykoná Poskytovateľ do 3 pracovných dní odo dňa prijatia úhrady od Užívateľa.
5.10 Pri registrácii novej domény Poskytovateľ nezodpovedá za vykonanie rýchlejšej registrácie objednanej domény 3. stranou, pokiaľ prebehne v čase na potrebné vykonanie bežných úkonov spracovania objednávky, tj. hlavne v dobe nevyhnutnej na pripísanie úhrady Služby na účet Poskytovateľa, prevedenie komunikačných úkonov v rámci registračných procesov domén, alebo tiež vybavenie nadštandardných požiadaviek špecificky uvedených Objednávateľom.
5.11 Pre registráciu doménového mena používa Poskytovateľ údaje poskytnuté Užívateľom pri objednávke Služby. Poskytovateľ nezodpovedá za možné chyby spôsobené uvedením chybných údajov Užívateľom.
5.12 Poskytovateľ je povinný upozorniť Užívateľa včas na skutočnosť, kedy sa blíži uplynutie času, na ktorý má Užívateľ predplatenú Službu alebo doménové meno a to formou e-mail správy zaslanej na kontaktný e-mail poskytnutý Užívateľom. Poskytovateľ nezodpovedá za vznik možnej škody z prepadnutia doménového mena Užívateľa v prípade, keď vykonáva Užívateľ platbu registrátorovi priamo bez sprostredkovania Poskytovateľom.
5.13 Poskytovateľ má právo zrušiť poskytnutú Službu Užívateľovi, ktorý je v omeškaní s platbou dlhšie ako 14 dní. V prípade zrušenia služby z dôvodu neuhradenia služby Užívateľom, nezodpovedá Poskytovateľ za škodu vzniknutú stratou dát Užívateľa a stratou dostupnosti prevádzkovaných aplikácií.
5.14 Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za porušenie vlastníckych práv Užívateľom k ochranným známkam a porušenie zákona užívaním názvu domény, e-mailovej adresy alebo iného označenia použitého Užívateľom, ktoré sú obchodnými menami a ochrannými známkami tretích strán.
5.15 Porušením povinnosti Poskytovateľa zabezpečiť nepretržitú prevádzku služby nie je prerušenie prevádzky služby vzniknuté okolnosťami, ktoré nie sú Poskytovateľom ovplyvniteľné (napr. technické kontroly, revízie, opravy na technických zariadeniach prostredníctvom ktorých sa Služba poskytuje alebo z dôvodu výpadku elektrickej energie, krízové situácie, teroristické útoky, epidémie.) alebo prerušenie prevádzky z dôvodu systémových zásahov Poskytovateľa do prevádzky servera.
5.16 Poskytovateľ má právo jednostranne vylúčiť Užívateľa z prevádzky a teda pozastaviť poskytovanie služieb v prípadoch, keď prevádzkou aplikácie Užívateľa dochádza alebo by mohlo dôjsť k vzniku škody ostatným Užívateľom či Poskytovateľovi, a ďalej v prípadoch porušenia povinností uvedených v bodoch 6.4, 6.7 – 6.8, 6.15 a 6.18 Užívateľom. Poskytovateľ môže v týchto prípadoch vylúčiť Užívateľa z prevádzky aj bez predchádzajúceho upozornenia.
5.17 Poskytovateľ má právo požadovať od Užívateľa manipulačný poplatok za zrušenie vybavenej objednávky Služby vo výške 20€ bez DPH.
5.18 Poskytovateľ má právo jednostranne obmeniť funkcie služby. V prípade obmeny funkcií služby uvedie Poskytovateľ opis tejto zmeny na svojej webovej stránke.
5.19 Poskytovateľ zodpovedá iba za skutočnú škodu, ktorú spôsobí zanedbaním svojich povinností vyplývajúcich z týchto obchodných podmienok, a to maximálne do výšky ceny služby dohodnutej za bežné obdobie. Ak sa nedohodnú Zmluvné strany inak, poskytne Poskytovateľ náhradu škodu formou bezplatného poskytnutia služby na obdobie zodpovedajúce príslušnej sume.
5.20 Poskytovateľ má právo službu neposkytnúť alebo už poskytnutú službu pozastaviť alebo bez náhrady zrušiť v prípadoch, keď Užívateľ úmyselne či neúmyselne uvedie nesprávne kontaktné alebo identifikačné údaje, pokiaľ mu už predtým bolo poskytovanie Služby dočasne pozastavené alebo Poskytovateľ alebo iný poskytovateľ, podnikajúci v tom istom odbore, odstúpil od Zmluvy pre opakované alebo závažné neplnenie povinností Užívateľom. Povinnosť preukázať správnosť údajov leží na strane Užívateľa.

6. Práva a povinnosti Užívateľa

6.1 Hostingovú službu objednáva Užívateľ zásadne na prevádzku doménového mena. Doménové meno si volí Užívateľ sám podľa vlastného želania a poskytuje výslovný súhlas Poskytovateľovi začať poskytovať služby, už pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.
6.2 Zriadením služby vzniká Užívateľovi právo používať využívať Služby poskytované Poskytovateľom za podmienok ustanovených v týchto VOP, v ich využívaní nebyť nijako rušený iným Užívateľom alebo treťou osobou alebo Poskytovateľom.
6.3 Užívateľ sa zaväzuje hradiť Cenu Služby a ďalej registračné poplatky svojej domény Poskytovateľovi, ktorý následne vykoná úhradu poplatkov príslušnému správcovi doménových mien. Užívateľ môže po predchádzajúcom upozornení Poskytovateľa využiť i možnosti priamej platby poplatkov správcovi doménového mena (registrátorovi).
6.4 Užívateľ môže využívať prostriedky servera, ktoré mu boli poskytnuté na základe zriadenia Služby, neobmedzene. Miera využitia prostriedkov servera jedným Užívateľom je zo strany Poskytovateľa obmedzená len v prípade vykonávaní správy a systémových úloh servera a pri nadmernom zaťažení servera Užívateľom v prípadoch, ktoré by mohli zapríčiniť znevýhodnenie ostatných Užívateľov pri využívaní služby. Objem prenášaných dát medzi serverom a klientským počítačom nie je obmedzený.
6.5 Užívateľ je oprávnený sprostredkovať poskytovania Služby tretím osobám iba na základe súhlasu Poskytovateľa.
6.6 Užávateľ je oprávnený na poskytnutie úplných a pravdivých informácií o skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na kvalitu a stabilitu Služieb poskytovaných Poskytovateľom, a to v dostatočnom časovom predstihu, pokiaľ je takéto poskytnutie informácií vzhľadom na okolnosti a pomery možné a očakávateľné.
6.7 Užívateľ je oprávnený využívať poskytnutý dátový priestor a prístup výhradne za účelom umiestnenia resp. aktualizácie webových stránok, e-mailových serverov a iných služieb v súlade s týmito VOP a všeobecne záväznými právnymi predpismi. K prístupu na servery využíva Užívateľ iba služieb na to určených Poskytovateľom (FTP, phpMyAdmin, atď.).
6.8 Užívateľ zodpovedá za technickú správnosť a bezpečnosť všetkých aplikácií, skriptov a programov, ktoré umiestni na server, a ďalej tiež zodpovedá za všetky spôsoby, ktorými komunikuje s hostingovými servermi. Zodpovednosť za bezpečnosť sa vzťahuje najmä na možnosť zneužitia aplikácie, skriptov či programov treťou stranou k neoprávnenému využívaniu prostriedkov servera (napr. umožnenie tretím stranám spúšťať ľubovoľný php či iný kód, ľubovoľné SQL dotazy pod Užívateľovi pridelenou identitou) a umožnenie tretím stranám posielať zo servera emaily bez uvedenia pôvodu emailu (www stránky / domény, z ktorej bol email odoslaný).
6.9 V prípade, kedy Poskytovateľ, na základe ústneho alebo písomného upozornenia, vyzve Užívateľa na odstránenie vád Užívateľom prevádzkovanej aplikácie, je Užívateľ povinný odstrániť tieto technické vady aplikácie bezodkladne, najneskôr však do 24 hodín. Ak Užívateľ nie je schopný z dôvodu objektívnych prekážok odstrániť vady do 24 hodín, je povinný odstrániť aplikáciu z prevádzky servera, ak tak neurobí, má Poskytovateľ právo jednostranne pozastaviť platnosť služby pre Užívateľa do odstránenia vád. Užívateľ zodpovedá za škodu spôsobenú technickými chybami aplikácie prevádzkované Užívateľom tretím osobám aj za škodu spôsobenú Poskytovateľovi.
6.10 Užívateľ nesmie zriadiť WWW stránky, ktorých obsah je v rozpore so zákonom alebo dobrými mravmi. Na zariadeniach Poskytovateľa je povinný neumiestňovať:
erotický a pornografický obsah (text, obrázky, videá atď.); obsah nabádajúci k národnostnej, náboženskej, rasovej alebo etnickej neznášanlivosti šíriaci alebo podnecujúci extrémizmus, propagujúci fašizmus, komunizmus alebo iné podobné ideológie; obsah zjavne zasahujúci do osobných a osobnostných práv tretích osôb, práv na ochranu osobnosti, na ochranu dobrého mena právnickej osoby; dáta obsahujúce warez alebo odkazujúce na servery so zameraním na warez alebo podobným zameraním; download servery; nelegálne získaný softvér za účelom ďalšieho predaja alebo poskytovania tretím osobám; chat servery; servery zameriavajúce sa na šírenie nevyžiadanej pošty (tzv. spamu); servery preťažujúce databázové systémy; servery obsahujúce nadmerné množstvo hudobných a filmových súborov (mp3, mpeg, avi); servery nadmerne zaťažujúce linku; servery porušujúce autorské práva alebo iné práva duševného vlastníctva; odkazy, údaje a dáta týkajúce sa hazardnej hry, ktorej nebola udelená licencia podľa právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, vrátane poskytovania zakázanej ponuky hazardnej hry, propagovania alebo prevádzkovania hazardnej hry dostupnej na území Slovenskej republiky bez licencie podľa osobitného zákona; akékoľvek servery, ktoré sa i čiastočne dajú zaradiť do vyššie uvedených kategórií; odkazy, údaje a dáta akýmkoľvek iným spôsobom porušujúce zákony Slovenskej republiky alebo dobré mravy. Stránky s týmto obsahom nie sú povolené ani za podmienky prístupu chráneného heslom. Porušenie tohto článku oprávňuje Poskytovateľa k pozastaveniu alebo zrušeniu všetkých služieb poskytovaných Užívateľovi.
6.11 Užívateľ nesmie využívať služby takým spôsobom, ktorý by viedol k porušeniu práva Poskytovateľa, 3. strán alebo by mohol zapríčiniť znevýhodnenie ostatných Užívateľov pri zdieľanom využívaní prostriedkov servera. Užívateľ nesmie využívať poskytnuté prostriedky ani takým spôsobom, ktorým by získal neoprávnené zvýhodnenie oproti ostatným Užívateľom, alebo takým spôsobom, ktorý by mohol viesť k porušeniu alebo poškodeniu prevádzky servera. Za závažné porušenie povinností Užívateľa je považovaný najmä pokus o narušenie bezpečnosti a nepretržitosti prevádzky služby.
6.12 Užívateľ je povinný uviesť v objednávke svoje kontaktné a identifikačné údaje pre účel fakturácie poskytnutých služieb, registrácie a prevádzky doménového mena a komunikáciu s Poskytovateľom. Užívateľ je povinný udržiavať svoje kontaktné údaje aktuálne pre účely komunikácie s Poskytovateľom.
6.13 Užívateľ je povinný chrániť poskytnuté prihlasovacie mená a heslá k zriadeným službám a programovým prostriedkom servera pred zneužitím 3. stranou. Na pojednávaní 3. osôb, ktorým umožní Užívateľ (úmyselne i neúmyselne) využívať služby Poskytovateľa (napr. Administrátori webov, zamestnanci, partneri, dodávatelia, atď.) sa, z hľadiska výkonu práv a povinností Užívateľa podľa týchto podmienok, hľadí tak, ako by išlo o rokovania Užívateľa samotného.
6.14 Užívateľ sa zaväzuje okamžite informovať Poskytovateľa služby na zistenú technickú alebo bezpečnostné závadu prevádzky služby e-mailom zaslaným na adresu info@nuclear.hosting.
6.15 Užívateľ zodpovedá za všetku úmyselnú i neúmyselnú škodu spôsobenú pri užívaní poskytnuté služby. Poskytovateľ je oprávnený žiadať po Používateľovi náhradu škody spôsobenú Užívateľom a ušlý zisk. Náhradou škody sa rozumie najmä čas vynaložený Poskytovateľom pre odstránenie nevyhovujúceho stavu, vzniknutého neoprávneným alebo neodborným používaním prostriedkov servera Užívateľom, škoda vzniknutá na prevádzky servera, škoda vzniknutá 3. stranám a najmä ostatným Užívateľom, škoda vzniknutá zastavením prevádzky servera atď. Náhradou ušlého zisku sa rozumie najmä náhrada ušlého zisku 30€ z každej začatej hodiny práce Poskytovateľa pri odstraňovaní nevyhovujúceho stavu, ďalej náhrada priemerného zisku, ktorý by Poskytovateľ získal po dobu prerušenia nepretržitého prevádzku služby, náhrada ušlého zisku spôsobeného poškodením dobrej povesti Poskytovateľa a stratou Užívateľov, vyjadreného cenou služby objednané Užívateľom, atď.
6.16 Užívateľ je povinný nesprostredkovávať alebo neposkytovať Služby poskytnuté Poskytovateľom tretej osobe bez súhlasu Poskytovateľa.
6.17 Užívateľ je povinný oznamovať počas celého trvania zmluvného vzťahu Poskytovateľovi zmeny kontaktného mena, a to najneskôr do 30 dní odo dňa takejto zmeny; všetky zmeny svojich identifikačných údajov alebo osobných údajov, a to najneskôr do 30 dní odo dňa takejto zmeny; bezodkladne ohlásiť Poskytovateľovi všetky Užívateľovi známe skutočnosti, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť poskytovanie Služieb Poskytovateľom.
6.18 Užívateľ je povinný nevyužívať dátový priestor a prenosové kapacity na účely skladovania, archivovania prípadne zálohovania iných dát, ktoré nesúvisia s webovou stránkou Užívateľa, prípadne ako priestor na presúvanie dát medzi Užívateľmi.
6.19 Užívateľ si je vedomý svojej prípadnej trestno-právnej zodpovednosti v zmysle zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov (Trestný zákon) za konania v rozpore s ustanoveniami uvedeného zákona.

7. Zmena Služby

7.1 Užívateľ je oprávnený kedykoľvek požiadať Poskytovateľa o zmenu, rozšírenie alebo zúženie Služby, pokiaľ sa nejedná o jednorazovú Službu, ktorá už bola poskytnutá. Poskytovateľ je povinný jeho žiadosti neodkladne, najneskôr k začiatku ďalšieho zúčtovacieho obdobia vyhovieť, pokiaľ tomu nebránia závažné technické, technologické alebo právne prekážky a pokiaľ má Užívateľ uhradené všetky peňažné záväzky voči Poskytovateľovi.
7.2 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia Zmluvy alebo Objednávky môžu byť vykonané novou Objednávkou prostredníctvom webovej stránky Poskytovateľa, prostredníctvom administračného rozhrania Služby, telefonicky, e-mailom alebo písomnou formou.
7.3 Zmenu v identifikačných údajoch Užívateľa môže Užívateľ vykonať prostredníctvom administračného rozhrania Služby. Poskytovateľ jeho žiadosť o takúto zmenu najneskôr k začiatku ďalšieho zúčtovacieho obdobia akceptuje, pokiaľ tomu nebránia závažné technické, technologické alebo právne prekážky a pokiaľ má Užívateľ uhradené všetky peňažné záväzky voči Poskytovateľovi.
7.4 Užívateľ Služby ako prevodca môže prostredníctvom administračného rozhrania Služby, alebo podľa voľby prevodcu i písomnou formou doručenou na adresu Poskytovateľa, požiadať Poskytovateľa o prevod Služby a všetkých práv a povinností z nej vyplývajúcich na iného užívateľa alebo tretiu osobu ako nadobúdateľa. Poskytovateľ je oprávnený vykonať úkony smerujúce k identifikácii a stotožneniu osoby konajúcej za Užívateľa pri prevode Služby za účelom zistenia, či je oprávnená za prevodcu alebo nadobúdateľa tento úkon vykonať. Nadobúdateľ musí prevod Služby akceptovať a to vo svojom administračnom rozhraní Služby alebo podľa svojej voľby písomnou formou doručenou na adresu Poskytovateľa. Poskytovateľ žiadosti prevodcu a nadobúdateľa o takýto prevod Služby najneskôr k začiatku ďalšieho zúčtovacieho obdobia akceptuje, pokiaľ tomu nebránia závažné technické, technologické alebo právne prekážky a pokiaľ má Užívateľ – prevodca uhradené všetky peňažné záväzky voči Poskytovateľovi. V opačnom prípade je Poskytovateľ oprávnený prevod Služby odmietnuť.
7.5 Poskytovateľ je oprávnený vykonať jednostrannú zmenu VOP a Cenníka. Dohoda o zmene Cenníka a VOP sa považuje za platne uzavretú okamihom prvého využitia Služby za účinnosti zmeneného Cenníka Služby a VOP. Zmena VOP musí byť Užívateľovi oznámená prostredníctvom elektronickej pošty alebo prostredníctvom administračného rozhrania Služby. So zmenou Cenníka musí byť Užívateľ oboznámený len v prípade zvýšenia Ceny, a to najneskôr pri vystavení faktúry na ďalšie zúčtovacie obdobie. Za riadne oznámenie zmeny VOP alebo Cenníka sa považuje tiež uverejnenie oznamu na viditeľnom mieste webovej stránky Poskytovateľa a súčasné zaslanie oznámenia o tejto zmene do e-mailovej schránky Užívateľa, uvedenej pri uzatváraní Zmluvy. Zníženie Ceny sa môže oznámiť len uverejnením na webovej stránke Poskytovateľa.
7.6 Zmena VOP alebo Cenníka sa považuje za oznámenú dňom doručenia písomného alebo elektronického oznámenia Užívateľovi. V sporných prípadoch, pokiaľ nie je možné doručenie preukázať, považuje sa zmena za oznámenú dňom odoslania oznámenia o zmene VOP na poslednú známu e-mailovú adresu, ktoré Užívateľ uviedol v administračnom rozhraní Služby ako kontaktnú e-mailovú adresu.
7.7 V prípade, že Užívateľ nesúhlasí so zmenou VOP alebo Cenníka Služby, má právo odstúpiť od Zmluvy, a to doručením písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy najneskôr do 1 mesiaca odo dňa oznámenia o zmene VOP alebo Cenníka. Právne účinky odstúpenia od Zmluvy nastanú ku dňu doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy Poskytovateľovi.

8. Trvanie a zánik zmluvy

8.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, pokiaľ sa zmluvné strany výslovne nedohodli inak.
8.2 Prevádzka služby sa uzatvára na dobu 3,6 alebo 12 mesiacov, podľa voľby Užívateľa v Objednávke. Prevádzka služby sa automaticky predlžuje, pokiaľ Objednávateľ nedoručí Poskytovateľovi písomnú žiadosť o zrušenie poskytované služby najneskôr do 14 dní odo dňa uplynutia obdobia, na ktoré má Objednávateľ službu zaplatenú.
8.3 Prevádzku služby je možné vypovedať bez udania dôvodov. Výpoveď musí byť urobená písomnou formou a musí byť doručená druhej strane najneskôr do 14 dní pred dňom účinnosti výpovede. V prípade závažného porušenia povinností zainteresované strany, možno podať výpoveď služby s okamžitou platnosťou.
8.4 Zmluva zaniká uplynutím času, na ktorý bola uzavretá, ak bola uzavretá na dobu určitú, písomnou dohodou zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy, výpoveďou, zánikom Poskytovateľa alebo Užívateľa bez právneho nástupcu.
8.5 Ak je prevádzka služby vypovedaná zo strany Poskytovateľa, má Užívateľ nárok na vrátenie pomernej časti zaplatenej Ceny Služby za nevyužité obdobie. Nárok na vrátenie pomernej časti Ceny Služby za nevyužité obdobie Užívateľovi nevzniká, ak dôjde k vypovedaniu prevádzky služby z dôvodu závažného porušenia povinností Užívateľa, uvedených v článku 6 týchto obchodných podmienok.
8.6 Ak je prevádzka služby vypovedaný zo strany Užívateľa, nemá Užívateľ nárok na vrátenie pomernej časti Ceny Služby za nevyužité obdobie. Užívateľovi vzniká nárok na vrátenie pomernej časti Ceny Služby za nevyužité obdobie v prípade porušenia povinností Poskytovateľa.
8.7 Pomernú časť ceny služby nie je možné vrátiť u domén, certifikátov a ďalších služieb, kde je minimálna doba užívania stanovená 1 rok a dlhšie podmienkami registrátora domén, certifikačnými autoritami a pod., ktoré poskytujú tieto služby.
8.8 Užívateľ a Poskytovateľ sa výslovne zhodli, že je Poskytovateľ oprávnený po ukončení zmluvného vzťahu kompletne zlikvidovať používateľské dáta Užívateľa.
8.9 Fikcia doručenia – za účinné doručenie výpovede alebo odstúpenia od Zmluvy sa považuje aj odmietnutie ich prevzatia zmluvnou stranou, ktorej je písomnosť určená, ako aj neúspešné doručenie výpovede alebo odstúpenia od Zmluvy na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví Zmluvy alebo oznámenú druhej zmluvnej strane spôsobom uvedeným v týchto VOP, alebo nevyzdvihnutie si zásielky na pošte v ustanovených odberných lehotách. Za doručenie e-mailovej správy sa považuje aj prijatie potvrdenia o zobrazení na počítači druhej zmluvnej strany („Return Receipt – Displayed“) alebo uplynutím lehoty 7 dní odo dňa prijatia potvrdenia o doručení správy druhej zmluvnej strane do jej e-mailovej schránky („Return receipt-delivered“). V prípade pochybností o doručení prostredníctvom e-mailu sa za riadne doručenie považuje odoslanie na poslednú známu e-mailovú adresu zmluvnej strany, uvedenú v Zmluve (Objednávke) alebo v Užívateľom uvedených identifikačných údajoch v administračnom rozhraní Služby.

9. Cena za Službu a Platobné podmienky

9.1 Ceny za poskytovanú Službu sú účtované Užívateľovi podľa platného Cenníka, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a je uverejnený na webovej stránke Poskytovateľa. Poskytovateľ sa môže na základe vopred stanovených a zverejnených podmienok rozhodnúť, že určitému Užívateľovi, ktorý spĺňa tieto podmienky, poskytne časť Služieb alebo všetky Služby po určité časové obdobie za zníženú cenu alebo bezplatne. Na bezplatné poskytnutie Služieb nemá žiaden Užívateľ právny nárok.
9.2 Poskytovateľ je oprávnený meniť výšku Ceny a pravidlá jej tvorby. Poskytovateľ je povinný oznámiť Užívateľovi každé zvýšenie Ceny písomne, e-mailom alebo uverejnením na web stránke Poskytovateľa podľa týchto VOP.
9.3 Zúčtovacím obdobím je kalendárny mesiac, ak nie je dohodnuté alebo v Cenníku uvedené inak. Poskytovateľ je oprávnený poskytnúť Užívateľovi zľavu z mesačnej ceny v prípade, že Užívateľ uhradí cenu za niekoľko zúčtovacích období vopred alebo za celý kalendárny rok.
9.4 Poskytovateľ je oprávnený vystaviť Užívateľovi faktúru s náležitosťami daňového dokladu a s rozpisom jednotlivých účtovaných úkonov vopred na dohodnuté zúčtovacie obdobie. Užívateľ hradí cenu služby vopred.
9.5 Splatnosť faktúry je 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Užívateľovi, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.
9.6 Užívateľ je povinný uhradiť všetky platby za Službu bezhotovostným prevodom na účet Poskytovateľa, a to do dňa splatnosti uvedeného na faktúre, ak sa zmluvné strany výslovne nedohodli inak. Faktúra sa považuje za uhradenú v deň pripísania platby na účet Poskytovateľa, inak je Užívateľ v omeškaní.
9.7 Zmluvné úroky z omeškania s úhradou platieb za Službu je Poskytovateľ oprávnený účtovať Užívateľovi vo výške 0,1 % z ceny Služby za každý začatý deň omeškania.
9.8 Užívateľ má právo na vrátenie pomernej časti Ceny za dobu neposkytovania Služby, podľa týchto VOP, v prípade zavinenia Poskytovateľom, s výnimkou nevyhnutnej doby prerušenia poskytovania Služby v odôvodnených prípadoch podľa bodov týchto VOP. O vrátenie pomernej časti Ceny musí Užívateľ požiadať Poskytovateľa najneskôr do jedného mesiaca po dni prerušenia poskytovania Služby. V prípade, že k neposkytovaniu Služby došlo hoci aj čiastočne zavinením Užívateľa, čo aj nedbanlivostným, má Užívateľ právo len na pomernú časť Ceny v závislosti od miery svojho zavinenia. V prípade, že neposkytovanie Služby bolo zavinené v celom rozsahu Užívateľom, nemá Užívateľ nárok na vrátenie akejkoľvek časti Ceny.
9.9 Užívateľ je povinný uhradiť všetky vyfakturované platby aj v prípade, ak Službu využívali iné osoby ako Užívateľ. V prípade neoprávneného využívania Služby inými osobami ako Užívateľ, je Užívateľ povinný uhrádzať všetky vyfakturované platby, ktoré sú Poskytovateľom fakturované, až do dňa obmedzenia poskytovania Služby Poskytovateľom na základe oznámenia Užívateľa o zneužití Služby; Poskytovateľ je povinný obmedziť poskytovanie Služby bez zbytočného odkladu po oznámení.
9.10 Bankové poplatky u zahraničných platieb je povinný hradiť Užívateľ v plnej výške.

10. Reklamácia

10.1 V prípade, že sa Užívateľ domnieva, že poskytované služby svojim rozsahom, kvalitou alebo cenou nezodpovedajú podmienkam, a preto vykazujú vady, je oprávnený príslušné práva zo zodpovednosti za tieto vady písomne uplatniť u Poskytovateľa, a to e-mailom zaslaným na adresu info@nuclear.hosting poštou na adresu Poskytovateľa, bez zbytočného odkladu po ich zistení.
10.2 Užívateľ je pri uplatňovaní reklamácie povinný svoju reklamáciu riadne zdôvodniť a dostatočne preukázať jej oprávnenosť. Súčasne je povinný Poskytovateľovi predložiť doklad o poskytnutej službe – rovnopis objednávky, faktúru a pod.
10.3 Reklamáciu Poskytovateľ vybaví v príslušnej zákonom stanovenej lehote.
10.4 V ostatných prípadoch sa uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady a vybavenie uplatnenej reklamácie sa riadi najmä Občianskym zákonníkom a právnymi predpismi na ochranu spotrebiteľa.

11. Ochrana osobných údajov, GDPR

11.1. Užívateľ, ktorý je fyzickou osobou, podpisom Zmluvy alebo odoslaním Objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo, IP adresa, dátum narodenia a číslo identifikačného dokladu sú presné a pravdivé. Spracúvanie uvedených osobných údajov sa vykonáva na právnom základe:
– spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie Zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Užívateľ, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením Zmluvy na základe žiadosti Užívateľa v zmysle ustanovenia čl. 6 bod 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“);
– spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Poskytovateľa v zmysle ustanovenia čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR; a
– spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Poskytovateľ.
11.2 Poskytovateľ zhromažďuje, uchováva a prostredníctvom iných spracovateľských operácií spracúva osobné údaje Užívateľa na účely:
– plnenia zákonných povinností, najmä z oblasti vedenia účtovníctva (meno, priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia);
– registráciu domény a ďalšie úkony neoddeliteľne spojené s objednanou a poskytovanou Službou (meno, priezvisko, adresa bydliska, pri niektorých registrátoroch aj dátum narodenia a číslo identifikačného dokladu);
– neskoršej komunikácie s Užívateľom v súvislosti s poskytovanou Službou (meno, priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailová adresa);
– pre potreby vlastného marketingu svojich Služieb, zasielania informácií o produktoch, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mailová adresa, telefónne číslo, IP adresa).
11.3 Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.
11.4 Poskytovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje nad rozsah alebo účel uvedený v bode 11.1. a 11. 2 týchto VOP a ktorých spracúvanie nie je zlučiteľné s právnymi základmi uvedenými v bode 11.1. týchto VOP, len na základe:
– predchádzajúceho súhlasu poskytnutého Užívateľom dobrovoľne a na vopred stanovený účel, rozsah a dobu. Užívateľ má právo takto udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Poskytovateľovi;
– povinnosti vyplývajúcej zo všeobecne záväzného právneho predpisu alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci.
11.5 Poskytovateľ sa zaväzuje nespracúvať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na prevádzkovanie objednanej Služby a zabezpečenie jej chodu. Osobné údaje nie sú na účely poskytovania Služieb poskytované žiadnym tretím osobám s výnimkou produktov, pri ktorých je výslovne uvedený opak. V takom prípade je však Poskytovateľ povinný v zmluvnom vzťahu s treťou osobou dohodnúť ochranu osobných údajov v zmysle platných právnych predpisov, najmä GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov, a zároveň je povinný informovať Užívateľa, že poskytnutie osobných údajov tretej osobe je nevyhnutné pre plnenie Zmluvy a v opačnom prípade nie je možné Službu poskytnúť.
11.6 V prípadoch keď je voľba príjemcu osobných údajov na Prevádzkovateľovi, ten pri výbere týchto partnerov vždy dbá na to, aby bol zaručený vysoký štandard ochrany osobných údajov dotknutej osoby.
11.7 Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť spracúvané v krajinách Európskej únie a krajinách, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Prenos osobných údajov môže nastať len do tretích krajín, ktorých právny režim považuje Európska komisia za zabezpečujúci adekvátnu úroveň ochrany osobných údajov.
11.8 Príjemcov osobných údajov spracúvaných Poskytovateľom možno rozdeliť do nasledujúcich kategórií:
– obchodní partneri zabezpečujúci fyzický a programový servis informačných technológií Poskytovateľa, najmä informačných systémov, počítačových programov a serverov, potrebných pre poskytovanie Služieb,
– obchodní partneri zabezpečujúci služby v oblasti reklamy a marketingu Poskytovateľa,
– obchodní partneri zabezpečujúci plnenie povinností Poskytovateľa v oblasti právnych služieb, personalistiky, daní, auditu a účtovníctva,
– registračné autority pri výkone podnikateľskej činnosti Poskytovateľa,
– orgány verejnej správy, v prípadoch keď Poskytovateľovi vyplýva povinnosť poskytnúť osobné údaje zo všeobecne záväzného právneho predpisu alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci (najmä súdy, orgány činné v trestnom konaní, súdni exekútori).
11.9 Poskytovateľ nemá oprávnenie zasahovať do obsahu internetových prezentácií Užívateľa, ani oprávnenie na monitorovanie alebo odkladanie elektronickej pošty Užívateľa, s výnimkou vykonávania pravidelnej zálohovacej činnosti pre Užívateľa na základe jeho Objednávky.
11.10 Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať všetky kroky k najvyššiemu zabezpečeniu osobných údajov Užívateľa, ako aj k zabezpečeniu všetkých dátových, databázových a poštových súborov Užívateľa pred ich stratou, poškodením, zničením alebo akýmkoľvek iným protiprávnym spracovaním.
11.11 Poskytovateľ vystupuje vo vzťahu k zákazníkom Užívateľa v pozícii Sprostredkovateľa podľa ustanovenia čl. 28 GDPR. Z tohto dôvodu sa Zmluva medzi Poskytovateľom a Užívateľom riadi nasledovným:
11.11.1 Poskytovateľ nesmie poveriť spracúvaním osobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa bez predchádzajúceho osobitného písomného súhlasu Užívateľa. V prípade písomného súhlasu Užívateľa je Poskytovateľ tomuto ďalšiemu sprostredkovateľovi v zmluve alebo inom právnom úkone povinný uložiť rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov, ako sú ustanovené v tejto Zmluve, pričom zodpovednosť voči Užívateľovi nesie Poskytovateľ, ak ďalší sprostredkovateľ nesplní svoje povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov.
11.11.2 Poskytovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje len pre účely poskytovania Služieb.
11.11.3 Poskytovateľ spracúva osobné údaje po celú dobu platnosti a účinnosti Zmluvy medzi ním a Užívateľom.
11.11.4 Poskytovateľ spracúva osobné údaje v identickom rozsahu, v akom ich spracúva Užívateľ. Užívateľ môže obmedziť rozsah spracúvaných osobných údajov.
11.11.5 Dotknutými osobami sú zákazníci Užívateľa.
11.11.6 Poskytovateľ je oprávnený vykonávať s osobnými údajmi iba spracovateľské operácie nevyhnutné na splnenie účelu spracúvania, a to najmä: získavanie, zhromažďovanie, uchovávanie a likvidáciu.
11.11.7 Poskytovateľ je povinný spracúvať osobné údaje len v nevyhnutnom rozsahu, aby bolo možné dosiahnuť účel spracúvania a len v súlade s podmienkami tohto článku VOP, prípadne písomnými pokynmi Užívateľa, a to aj vtedy, ak ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Ak ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, Poskytovateľ je pri takom prenose povinný oznámiť Užívateľovi túto požiadavku pred spracúvaním osobných údajov, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, takéto oznámenie nezakazuje z dôvodov verejného záujmu.
11.11.8 Poskytovateľ je povinný chrániť spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými protiprávnymi spôsobmi spracúvania.
11.11.9 Poskytovateľ vyhlasuje že zaručuje bezpečnosť spracúvaných osobných údajov, pričom pri prijímaní technických a organizačných opatrení za účelom zabezpečenia ochrany práv a ochrany osobných údajov zákazníkov Užívateľa najmä pred náhodným alebo nezákonným zničením, stratou, zmenou alebo neoprávneným poskytnutím prenášaných osobných údajov, uchovávaných osobných údajov alebo inak spracúvaných osobných údajov, alebo neoprávneným prístupom, bral do úvahy povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov, rizika, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť ochrany osobných údajov a ich závažnosť.
11.11.10 Poskytovateľ je povinný neposkytnúť osobné údaje tretím osobám, nepoužiť osobné údaje na iný než dohodnutý účel, nezneužiť pre svoj prospech alebo prospech tretej osoby a nenakladať s osobnými údajmi v rozpore s týmto článkom VOP.
11.11.11 Poskytovateľ a jeho zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch získaných o zákazníkoch Užívateľa. Osobné údaje nesmú využiť pre osobnú potrebu, nesmú ich zverejniť, poskytnúť, sprístupniť alebo inak neoprávnene spracovať. Túto mlčanlivosť sa zaväzujú zachovať aj po zániku Zmluvy. Poskytovateľ zodpovedá za to, že mlčanlivosť budú zachovávať aj iné ním poverené osoby, ako aj prípadní externí spolupracovníci.
11.11.12 Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu zákazníkov Užívateľa len počas doby nevyhnutnej na dosiahnutie účelu spracúvania.
11.11.13 Poskytovateľ sa zaväzuje spolupracovať a poskytnúť Užívateľovi súčinnosť pri zabezpečovaní dodržiavania povinností Užívateľa reagovať na žiadosti zákazníkov Užívateľa pri výkone ich práv podľa ustanovení kapitoly III GDPR, vrátane oboznámenia Užívateľa o každej písomnej žiadosti o prístup, ktoré prípadne budú doručené Poskytovateľovi v súvislosti s povinnosťami Užívateľa podľa GDPR, zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a iných súvisiacich predpisov.
11.11.14 Poskytovateľ sa zaväzuje spolupracovať a poskytnúť Užívateľovi súčinnosť pri zabezpečovaní dodržiavania povinností podľa ustanovení čl. 32 až 36 GDPR, a to:
– zabezpečiť bezpečnosť spracúvania;
– oznámiť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a dotknutým osobám, ak je to potrebné, akékoľvek porušenie ochrany osobných údajov;
– v prípade potreby vykonať posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov, týkajúce sa vplyvu spracúvania na ochranu osobných údajov;
– konzultovať s Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky zámer uskutočniť spracúvanie osobných údajov, ak z posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov vyplýva, že toto spracúvanie by viedlo k vysokému riziku v prípade, ak by Užívateľ neprijal opatrenia na zmiernenie tohto rizika.
11.11.15 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Užívateľovi všetky informácie potrebné na preukázanie splnenia povinností stanovených v ustanovení čl. 28 GDPR a poskytnúť Užívateľovi súčinnosť v rámci auditu ochrany osobných údajov a kontroly zo strany Užívateľa alebo audítora, ktorého poveril Užívateľ.
11.11.16 Poskytovateľ je povinný bezodkladne oznámiť Užívateľovi, ak podľa názoru Poskytovateľa akýkoľvek pokyn udelený Užívateľom porušuje GDPR, Zákon o ochrane osobných údajov, osobitný predpis alebo medzinárodnú zmluvu, ktorou je Slovenská republika viazaná, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov.
11.11.17 Poskytovateľ sa zaväzuje po skončení platnosti a účinnosti Zmluvy, na základe rozhodnutia Užívateľa vymazať osobné údaje alebo vrátiť osobné údaje Užívateľovi a vymazať existujúce kópie, ktoré obsahujú osobné údaje, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov.
11.12 Poskytovateľ v súlade s ustanovením čl. 13 GDPR oznamuje Užívateľovi ako dotknutej osobe nasledovné informácie:
11.12.1 Identifikačné údaje Poskytovateľa: All2U services s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava – Rača, 831 06, Slovenská republika, IČO 52500471, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 139452/B.
11.12.2 Účel, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov, je uvedený v bode 11.1. tohto článku.
11.12.3 Zoznam osobných údajov je uvedený v bode 11.1. tohto článku.
11.12.4 V osobitných prípadoch, ak je pre poskytnutie Služby Poskytovateľom nevyhnutné poskytnúť osobné údaje tretej osobe alebo preniesť osobné údaje do tretej krajiny, poskytne Poskytovateľ o tejto skutočnosti Užívateľovi informáciu.
11.12.5 Poskytovateľ uchováva osobné údaje po celú dobu poskytovania Služby.
11.12.6 Užívateľ má právo požadovať od Poskytovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.
11.12.7 Užívateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov.
11.12.8 Poskytnutie osobných údajov uvedených v bode 11.1. Užívateľom je potrebné pre uzavretie Zmluvy a poskytnutie Služby.
11.13 Informácie o právach dotknutej osoby (Užívateľa) – Osoba poskytujúca osobné údaje (dotknutá osoba – Užívateľ) má v zmysle ustanovenia čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR nasledovné práva:
11.13.1 Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR: Dotknutá osoba má právo získať od Poskytovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k informáciám uvedených v bode 11.12.
11.13.2 Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
11.13.3 Právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, tak:
11.13.3.1 osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
11.13.3.2 dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
11.13.3.3 dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu,
11.13.3.4 osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
11.13.3.5 je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
11.13.3.6 sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
11.13.4 Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:
11.13.4.1 dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Poskytovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
11.13.4.2 spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
11.13.4.3 Poskytovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
11.13.4.4 dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Poskytovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
11.13.5 Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je Poskytovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.
11.13.6 Na základe čl. 19 GDPR je Poskytovateľ v prípade, ak to dotknutá osoba požaduje, povinný informovať dotknutú osobu o príjemcoch, ktorým Poskytovateľ oznámil opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.
11.13.7 Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR: Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Poskytovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.
11.13.8 Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 GDPR: Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávanej na právnom základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Poskytovateľa alebo tretej strany, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Poskytovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.
11.13.9 Na základe čl. 22 GDPR má dotknutá osoba právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
11.13.10 Na základe čl. 34 GDPR má dotknutá osoba právo, aby jej Poskytovateľ bez zbytočného odkladu oznámil porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.
11.14 Poskytnutie informácií dotknutej osobe – Poskytovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe na základe jej žiadosti informácie podľa čl. 13 GDPR a oznámenia podľa čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR , ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov. Tieto informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže Poskytovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. Poskytovateľ je pri uplatňovaní práv podľa čl. 15 až 22 GDPR povinný poskytnúť dotknutej osobe súčinnosť.
11.15 Poskytovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie podľa bodu 11.14 týchto VOP do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže Poskytovateľ v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Poskytovateľ je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty. Tieto informácie poskytuje Poskytovateľ bezodplatne.
11.16 Ak je žiadosť dotknutej osoby podľa bohu 11.14 týchto VOP zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Poskytovateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.
11.17 Obmedzenie práv dotknutej osoby O obmedzení práv dotknutej osoby v súlade a podľa čl. 23 GDPR v spojení s § 30 Zákona o ochrane osobných údajov Poskytovateľ informuje dotknutú osobu, ak tým nie je ohrozený účel obmedzenia.
11.18 Poskytovateľ nevykonáva tzv. profilovanie ani automatizované rozhodovanie na základe spracovávaných osobných údajov.

12. Záverečné ustanovenia

12.1 Všetky práva a povinnosti zmluvných strán v zmysle uzavretej zmluvy sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky bez ohľadu na právnu povahu zmluvných strán a ich domicil.
12.2 Právne vzťahy (práva a povinnosti) medzi Poskytovateľom a Užívateľom, ktorý je podnikateľom a koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, ktoré nie sú upravené v týchto VOP, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z, o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z,, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o elektronickom obchode“).
12.3 Právne vzťahy (práva a povinnosti) medzi Poskytovateľom a Užívateľom, ktorý je spotrebiteľom, ktoré nie sú upravené v týchto VOP, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov.
12.4 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku akéhokoľvek sporu z právneho vzťahu vyplývajúceho zo zmluvy, ktorú medzi sebou uzatvorili a právnych vzťahov z nej vyplývajúcich a s ňou súvisiacich, je každá zmluvná strana oprávnená domáhať sa svojich nárokov na všeobecnom súde v zmysle príslušných ustanovení Zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v platnom znení. Tým nie je dotknuté právo Užívateľa – spotrebiteľa na využitie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu v súlade s článkom 12, odsekmi 12.3 až 12.6 týchto VOP.
12.5 Predmetom Služieb Poskytovateľa nie je kontrola obsahu web stránok Užívateľa. Poskytovateľ nezodpovedá za obsah web stránok, sprístupnený a uverejnený na základe poskytnutia Služieb Poskytovateľa podľa týchto VOP Užívateľom. Užívateľ nezodpovedá za činnosť Poskytovateľa, pokiaľ táto činnosť nebola uskutočnená na žiadosť, pokyn alebo v záujme Užívateľa. Táto žiadosť alebo pokyn môžu byť vydané písomne, elektronicky prostredníctvom administračného rozhrania Služby, e-mailom, telefonicky alebo iným obdobným preukázateľným spôsobom.
12.6 Poskytovateľ nezodpovedá za škodu alebo ušlý zisk, vzniknutú prerušením poskytovania Služieb podľa Zmluvy, Objednávky alebo VOP Užívateľovi alebo tretím osobám.
12.7 Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, spôsobenú Užívateľovi treťou osobou, ktorá násilne alebo využitím chýb v Užívateľových aplikáciách alebo nastaveniach prenikla na www stránku Užívateľa a spôsobila škodu alebo skopírovala, pozmenila alebo vymazala uložené dáta Užívateľa. Poskytovateľ takisto nezodpovedá za škodu spôsobenú treťou osobou, ktorá bez zavinenia Poskytovateľa získa neoprávnený prístup do počítačového systému, k inému nosiču informácií alebo jeho časti a vkladaním, prenášaním, poškodením, vymazaním, znížením kvality, pozmenením alebo potlačením počítačových dát marí funkčnosť počítačového systému alebo vytvára neautentické dáta s úmyslom, aby sa považovali za autentické alebo aby sa s nimi takto na právne účely nakladalo a to ani v prípade, ak toto konanie nezakladá trestný čin podľa Trestného zákona.
12.8 Zmluvná strana je povinná nahradiť preukázanú škodu do 30 kalendárnych dní od jej preukázania, a to bezhotovostným prevodom na účet druhej zmluvnej strany, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
12.9 Zodpovednosť Poskytovateľa za obsah prenášaných informácií je upravená v § 6 Zákona o elektronickom obchode.
12.10 Neplatnosť niektorého ustanovenia Zmluvy alebo VOP neovplyvní platnosť akéhokoľvek iného ustanovenia Zmluvy alebo VOP, ak je takéto ustanovenie oddeliteľné. Zmluvné strany sa zaväzujú v prípade potreby neplatné ustanovenia bez zbytočného omeškania nahradiť takým ustanovením, ktoré sa svojím obsahom a účelom najviac približuje účelu neplatného ustanovenia.
12.11 Fyzická osoba, ktorá uzatvára Zmluvu v mene právnickej osoby ako Užívateľa, zodpovedá osobne za všetky právne následky a spôsobenú škodu, pokiaľ nebola za Užívateľa – právnickú osobu oprávnená konať alebo ak Obchodný zákonník, platný v Slovenskej republike, neustanovuje inak.
12.12 Všeobecné podmienky nadobudli platnosť a účinnosť dňom 1. augusta 2019.

Zaujala Vás naša ponuka?